Knihrátky s Dvojpohádkou

v prodeji od května 2019

Objednat si je můžete zde.

Knihrátky s Námořnickou pohádkou

v prodeji od června 2018


Knihrátky jsou uceleným tematickým projektem propojující četbu pohádky z knihy a činnosti z ní vycházející. Zaměřují se na podporu čtenářské pregramotnosti prožitím pohádkového příběhu. Přínosem je jejich předchozí realizace v praxi, shrnutí poznatků ze zpětné vazby a tím získání konečné podoby. Určeny jsou pro pedagogy, zejména začínající, i rodiče, kteří mají zájem o posílení rozvoje svého dítěte.

Činnosti mají svou promyšlenou posloupnost. Pokud to činnost umožňuje, je určena její časová dotace v minimálním odhadovaném čase, výčet potřebných pomůcek, příprava před zahájením činnosti s dětmi, stupňování náročnosti v jejím průběhu. Součástí některých činností jsou přílohové listy, které aktivitu doprovází. Přílohové listy, které jsou určeny k samostatnému vyplnění dětmi, mají vždy tři úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného dítěte.

Tempo průběhu projektu se odvíjí od potřeb pedagoga/rodiče, počtu a věkového složení skupiny dětí včetně jejich individuálních schopností. Realizace všech činností není podmíněna, pouze doporučena, aby prolnula všechny oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Flexibilita Školních vzdělávacích programů umožňuje zakomponovat celý projekt, i přes větší časovou náročnost, do každého Třídního vzdělávacího programu.